LeetCode日常-简单-面试题 10.01. 合并排序的数组

本文最后更新于:2020年9月27日 晚上

题目

给定两个排序后的数组 A 和 B,其中 A 的末端有足够的缓冲空间容纳 B。 编写一个方法,将 B 合并入 A 并排序。

初始化 A 和 B 的元素数量分别为 m 和 n。

示例:
  输入:
    A = [1,2,3,0,0,0], m = 3
    B = [2,5,6], n = 3
输出: [1,2,2,3,5,6]

说明:
  A.length == n + m

自解

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
class Solution:
def merge(self, A: List[int], m: int, B: List[int], n: int) -> None:
"""
Do not return anything, modify A in-place instead.
"""
for a in range(m+n-1, -1, -1):
# 快速结束条件
if n == 0:
break
if m == 0:
for i in range(n):
A[i] = B[i]
break
# A与B中最后的数比较,较大的塞最后
if A[m-1] > B[n-1]:
A[a] = A[m-1]
A[m-1] = 0
m = m-1
else:
A[a] = B[n-1]
n = n - 1

思路:每次比较两数组最后有效的数,大的放后面。

大佬解法

这一次我的思路居然和大佬的一样…..

完整代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
class Solution:
def merge(self, A: List[int], m: int, B: List[int], n: int) -> None:
idx1 = m - 1
idx2 = n - 1
cur = m + n - 1 # 添加 cur 指针追踪位置
while idx1 > -1 and idx2 > -1:
# print(A)
if A[idx1] < B[idx2]:
A[cur] = B[idx2]
cur -= 1
idx2 -= 1
else:
A[cur] = A[idx1]
cur -= 1
idx1 -= 1
if idx2 != -1: A[:idx2 + 1] = B[:idx2 + 1] # 比较完B还有剩下的,全填到A前面即可
return A

参考:
https://leetcode-cn.com/problems/sorted-merge-lcci/solution/tu-jie-shuang-zhi-zhen-yuan-di-xiu-gai-by-z1m/